Status prawny - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Zgodnie z regulaminem Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z dnia 23 stycznia 2012 roku r. z późniejszymi zmianami, jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III, który wykonuje na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonego w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa III podlega służbowo Komendantowi Stołecznemu Policji.

Status Prawny Komendy Rejonowej Policji Warszawa III reguluje:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

  2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

  3. Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z dnia 23 stycznia 2012 r. (z późń. zm.)

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2009
Data modyfikacji : 10.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karol Cebula
Osoba udostępniająca informację:
Karol Cebula
Osoba modyfikująca informację:
Karol Cebula
do góry