Służba w Policji - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Informacja o naborze

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W SEKCJI DS. DOBORU WYDZIAŁU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE AL SOLIDARNOŚCI 126

Przyjęcia interesantów:
wtorek -8.00 - 14.00
czwartek -9.00 - 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),                        
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Nowy wzór kwestionariusza osobowego.

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego (szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wzoru 2b ankiety znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod adresem http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/77/152/MATERIALY_DO_POBRANIA.html?search=255712 (ankieta bezpieczeństwa do wypełnienia)

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej ( praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr al. Solidarności 126 w Warszawie tel. el.: +48 22 603-24-49, +48 22 603-24-51, tel.: +48 22 603-24-52, +48 22 603-24-53, tel.: +48 22 603-24-59

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W POLICJI  WYKSZTAŁCENIA:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione,
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)
 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

PREFERENCJE Z TYTUŁU UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień  ratownika  wodnego,  uprawnień  w dziedzinie  płetwonurkowania  lub wykonywania prac podwodnych oraz  uprawnień do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Terminy przyjęcia do służby w 2023 roku

27 lutego

5 maja

3 lipca

23 sierpnia

27 października

28 grudnia

 •  


Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2023 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2016
Data modyfikacji : 01.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Wisowska
Osoba modyfikująca informację:
Jakub
do góry