Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej


Nabór do służby cywilnej
ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Komendant Rejonowy Policji Warszawa III organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Komendy.
Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów http://bip.kprm.gov.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.


Dokumenty należy składać:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
ul. Opaczewska 8
02-368 Warszawa

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.
Po upływie ww. terminu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jest niezwłocznie upowszechniania, poprzez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Komendy, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Kancelarii i Biuletynie Komendy.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.
Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: - określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,- informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,- uzasadnienie dokonanego wyboru.
Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUZBY CYWILNEJ KOMENDY REJONOWEJ POLICJI Warszawa III

- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń),
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia 

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA III ŻYCZY POWODZENIA WSZYSTKIM KANDYDATOM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO NABORU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 47 723 93 13.

 

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2009
Data modyfikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Pacyniak
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Pacyniak
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry