DODO - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa-DODO).

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa III.

2. Adres: ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa.

3. Inspektorem ochrony danych osobowych dla KRP Warszawa III jest Agnieszka Galej-Góra.

4. Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): iod.krp3@ksp.policja.gov.pl.

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej złożenie skargi,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Metryczka

Data publikacji : 02.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Pacyniak Jednoosobowe Stanowisko ds. Prawowo-Informacyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa III
do góry