Deklaracja dostępności - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Rejonowa Warszawa III zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-06-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczony materiał filmowy nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Część materiałów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo, niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa III oraz strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa III może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Próbując powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 20 marca 2024 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przewodniczący zespołu ds. dostępności oraz koordynator w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - mł. asp. Anna Wójcik specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Prewencji Kryminalnej.

Kontakt z przewodniczącym zespołu pod numerem telefonu 47 723 93 81. Adres e-mail oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 723 93 33. Tą samą lub na adres e-mail dyzurny.krp3@ksp.policja.gov.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie  niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa III znajduje się na ul. Opaczewskiej 8 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od strony ulicy Opaczewskiej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody z dwoma stopniami. Przy schodach do wejścia głównego nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie znajduje się domofon.

W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro obsługi interesantów. Biuro obsługi interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny pracujący w sieci wewnętrznej.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren obiektów Komendy Rejonowej Warszawa III odbywa się w asyście wyznaczonego funkcjonariusza  Komendy Rejonowej Warszawa III, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie biura obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.

W budynku nie ma windy. Na każdej kondygnacji na wprost klatek schodowych widczne są oznaczenia numeryczne pięter.

Klatki schodowe na pierwszym i ostatnim stopniu oznaczone są znakami kontrastowymi ostrzegającymi o początku i końcu schodów.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia, Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość skorzystania z dedykowanego stanowiska komputerowego z oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie czynności z udziałem tłumacza polskiego języka migowego.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Siedziba Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii oraz Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejonowej Warszawa III.

Znajduje się na ulicy Dunajeckiej 15,.Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 21:00. W weekend za pośrednictwem oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III przy ulicy Opaczewskiej 8. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Na każdej kondygnacji na wprost klatek schodowych widczne są oznaczenia numeryczne pięter.

Klatki schodowe na pierwszym i ostatnim stopniu oznaczone są znakami kontrastowymi ostrzegającymi o początku i końcu schodów.

W wejściu do obiektu po prawej stronie znajduje się dzwonek. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z wejścia do budynku przez funkcjonariusza Policji.

Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kratą, przez którą może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Toaleta dla interesantów i pracowników znajduje się na parterze po lewej stronie w głębi budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Siedziba Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Warszawa III – Rewir Dzielnicowych.

Znajduje się przy ulicy Filtrowej 54/58. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 21:00. W weekend za pośrednictwem oficera dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III przy ulicy Opaczewskiej 8. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością w tym osób poruszających się na wózku. W wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się domofon, następnie na klatce schodowej po lewej stronie znajduje się dzwonek. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z wejścia do budynku przez funkcjonariusza Policji.

Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszej części budynku prowadzą schody. Toaleta dla interesantów i pracowników znajduje się na parterze po prawej stronie.

Przed budynkiem, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Komisariat Policji Warszawa Ursus.

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Ursus znajduje się w budynku przy ulicy Sosnkowskiego 16 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od strony ulicy Sosnkowskiego oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W holu głównym po prawej stronie znajduje się wejście
do punktu kontroli ruchu osobowego i biura obsługi interesantów.

Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren Komisariatu Policji Warszawa Ursus odbywa się w asyście wyznaczonego funkcjonariusza Komisariatu Policji Warszawa Ursus, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie za biurem obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia, Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Na każdej kondygnacji na wprost klatek schodowych widczne są oznaczenia numeryczne pięter.

Klatki schodowe na pierwszym i ostatnim stopniu oznaczone są znakami kontrastowymi ostrzegającymi o początku i końcu schodów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji Warszawa Włochy.

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Włochy znajduje się w budynku przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 57 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na budynku od strony ulicy Komitetu Obrony Robotników oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biura obsługi interesantów.

Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KP Warszawa Włochy odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KP Warszawa Włochy, który odbiera gości z biura obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze po prawej stronie biura obsługi interesantów. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie kontroli ruchu osobowego.

Toaleta dla interesantów i pracowników znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia, Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

W budynku nie ma windy. Na każdej kondygnacji na wprost klatek schodowych widczne są oznaczenia numeryczne pięter.

Klatki schodowe na pierwszym i ostatnim stopniu oznaczone są znakami kontrastowymi ostrzegającymi o początku i końcu schodów.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Siedziba Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Włochy – Rewir Dzielnicowych.

Znajduje się przy ulicy Potrzebnej 1 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 21:00, w weekend za pośrednictwem oficera dyżurnego Komisariatu Policji Warszawa Włochy przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 57. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością w tym osób poruszających się na wózku. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. W siedzibie brak jest toalety dla interesantów. W budynku widoncze jest numeryczne oznacznie kondygnacji.

Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Realizując ustawowe zadania Policja nie ogranicza się jedynie do obiektów własnych jednostek, wykonuje je również w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, świadka, zgłaszającego interwencję. Dane kontaktowe do jednostek Policji oraz dzielnicowych w tym kontakt sms oraz mms udostepniono na stronie www oraz w aplikacji moja komenda - wyszukiwanie po adresie. Policja korzysta z pomocy innych instytucji i podmiotów w przypadkach utrudnionego dostępu lub kontaktu z osobą.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej Komendy Stołecznej Policji (obiekty budowane) – Roman Bogacki Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 38 31, e-mail;  roman.bogacki@ksp.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

  • Plan działania
    Data publikacji 22.04.2021 11:42
    (pdf 251.93 KB)
    Plan działania

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 27.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Pacyniak
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Pacyniak
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Wieczorek
do góry